Hoorns
Byzantijns Mannenkoor

Litanie voor de Katechisanten

"Laat ons, gelovigen, bidden voor de katechisanten:
Dat die Heer Hem over hen zal ontfermen.
Dat Hij hen in het woord de waarheid zal onderrichten.
Dat Hij dhet Evangelie van gerechtigheid aan hen zal openbaren.
Dat Hij hen met Zijn Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk zal verenigen,
O Heer onze God, die in de hoogste hemelen woont
En acht slaat op de nederigen van hart;
Wat, om het mensdom te verlossen,
U eniggebore Zoon, Ons God
en ons Heer Jesus Christus, gestuur heeft:
Zie neer op Uw dienaars de katechisanten,
Die hun hoofden voor U buigen.
Maak hen op de gepaste tijd waardig
voor het Bad van die Wedergeboorte,
De vergeving van zonden,
En het kleed van onvergankelijkheid.
Verenig hen met Uw Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk,
En reken hen bij Uw uitverkoren kudde. Zodat zij tezamen met ons
Uw alomgeëerde en verhevene Naam mag verheerlik:
Van die Vader, en van die Zoon,en van die Heilige Geest
Nu en altijd, en tot in eeuwigheid."

In deze litanie wordt gebeden voor hen wat hen door de heilige Doop bij de Kerk behoren, of als gedoopte volwassenen door heilige Zalving met die Orthodoxe Kerk verenigd worden. Door deze gebeden worden wij daaraan herinnerd dat de Kerk niet alleen "voor óns" is, maar dat dit gaat om God zijn ganse werk in die wereld. Want ook aan ons zijn de woorden gericht:
"Gaat de hele wereld over en verkondig het Evangelie aan het ganse mensdom" (Mark. 16:15).