Hoorns
Byzantijns Mannenkoor

en alles waarvan wij onwetend zijn,
die zichtbare en die onszichtbare.
Wij danken U voor deze Liturgie
dat U deze uit onze handen wil aanvaarden,
al word U omringt door duizenden aartsengelen
en menigten engelen, de Cherubijnen en de Serafim,
Zesvleugelig en veelogig,
Hoogzwewend op hun wieken
Die het overwinningslied zingen
uitroepend, jubelend en zeggende:
Heilig, Heilig, Heilig,de Heer Sabaoth.
De hemel en de aarde is vol van Uw Heerlijkheid;
Hosanna in de hoogste hemelen.
Geszegend is Hij die komt in de naam van de Heer;
Hosanna in die hoogste hemelen".

Volgens het visioen gesig van de profeet Jesaja (6:1-3), wordt het biddende volk van God opgeheven tot voor de troon van de Heer,
‘Hemel en aarde’, Engelen en mensen verenigt in een overwinningslied en begroet die Eucharistische Christus met:
‘Hosanna’, die beteken: ‘Help! Red ons!’

Anafora - vervolg

"Tesamen met deze zalige krachten,
o menslievende Meester,
roepen ook wij uit en Zeggen: Heilig is U en allerheilig;
en Uw eniggebore Zoon en U Heilige Geest .
Heilig zijt Gij en allerheiligst,
en hoogverhevene zijt Gij Heer
Want al zo lief heeft U de wereld gehad
Dat Gij gaf Uw eniggeboren Zoon,
Zodat elk die in Hem geloofd
niet verloren gaat maar het eeuwig leven zal beërven
Hij is het gekomen om het goddelijke heilsplan voor ons ten uitvoer te brengen. In die nacht toen....