Grote- (of Vredes-) Litanie

Na de door de priester gezongen openingszegen.

Geef de zegen , Meester

Gezegend zij het koningschap van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Amen

Dan zingt het koor in antwoord van het priestergebed de vredeslinie.

Lees hier de hele teksten van de Vredeslitanie

Grote- (of Vredes-) Litanie
“Laat ons in vrede bidden tot de Heer.
Om de hemelse vrede en die redding van ons zielen.
Laat ons bidden tot de Heer.
Om vrede voor de hele wereld, het welzijn van de heilige Kerk van God, en de eenheid van allen,
Laat ons bidden tot de Heer.
Voor dit heilige Huis van God, en voor hen die dit met geloof, eerbied en de vrees van God betreden
Laat ons bidden tot de Heer .
Voor de Patriarch…….Metropoliet….onze bisschop…… voor de geestelijken en het hele volk.
Laat ons bidden tot de Heer.
Voor het dorp/de stad, voor alle steden en landen, en voor de gelovigen die daar wonen
Laat ons bidden tot de Heer.
(Voor dit heilige klooster en de broeders en zusters die hier wonen
Laat ons bidden tot de Heer )
Voor goed weer, voor een overvloedige oogst, en voor tijden van vrede.
Laat ons bidden tot de Heer.
Voor reiziigers ter land, ter zee en in de lucht, voor hen die ziek zijn en de kwaal waaraan zij lijden, voor de gevangenen en hun en hun verlossing.
Laat ons bidden tot de Heer.
Om bevrijding van alle verdrukking, toorn, gevaar en nood.
Laat ons bidden tot de Heer.
Help ons, red ons, ontferm U over ons en bewaar ons, o God, door Uw genade.”

Dit is de Grote litanie of Beurtgebed, waarbij het koor op de bede van die priester of diakenantwoord met: “Here, ontferm U,” wordt ook die Vredeslitanie genoemd.

Daar word allereerst gebieden om vrede voor de zielen en vrede voor de hele wereld;
hier komt de vrede kom “van boven”, dit is de vrede van het Koninkrijk van God, de vrede van de Heilige Geest (Rom. 14:17); dit is de vrede van Christus wat Hij aan Zijn volgelingen na heeft gelaten (Joh. 14:27).
Alle litanie?n sluiten af met een gebed waarin wij worden aangespoord om het voorbeeld van de Heiligen te volgen, en hun voorbede te vragen, om onszelf volledig aan Christus over te geven, want “Christus is ons vrede” (Ef. 2:14).
“Terwijl ons ons allerheiligste, allerzuiverste, meest gezegende en glorierijke Vrouw, en eeuwig maagd Maria, en al die Heiligen gedenkt, laat ons onszelve, elkaar en ons hele leven toevertrouwen aan Christus ons God.”
Nadat die koor “Aan U, o Heer” heeft gezongen, leest de priester het:

Gebed van die Eerste Antifoon:

“O Here onze God, Uw macht is onvergelijkbaar. Uw heerlijkheid is onbegrijpelijk. Uw barmhartigheid is onmeetelijk. U liefde voor de mens is onuitsprekelijk. Zie met goedertierenheid op ons neer en op dit heilige Huis, o Meester, en schenk ons, en hen die samen met ons bidden, Uw rijke barmhartigheid en medelijden. Want U komt toe alle heerlijkheid, eer en aanbidding: Vader, Zoob en Heilige Geest, nu en altijd en tot in eeuwigheid.” Die priester lees hier het gebed voor hen die in de naam van God zijn bijeengekomen. Zoals bijna alle gebeden, word ook hier het gebed afgesloten met ‘n lofrede (doxcologie). De lof wordt opgedragen aan die Heilige Drie-eenheid, want deze drie personen nemen al drie deel aan het reddingsgebeuren van de mens. Om deze lofrede mee af te sluiten, zingt het koor: “Amen”

ebeuren van de mens. Om deze lofrede mee af te sluiten, zingt het koor: “Amen”

X